Gwarancja

WARUNKI GWARANCJI

1. Na wszystkie prefabrykaty betonowe (słupki, ogrodzenia) producent udziela gwarancji na okres 24 miesięcy.

2. Gwarancja przysługuje tylko w przypadku pełnej, terminowej zapłaty, zgodnie z warunkami umowy.

3. W przypadku stwierdzenia wad produktu, przed montażem, klient składa reklamację telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. W spornych przypadkach producent, w celu stwierdzenia zasadności gwarancji, może dokonać oględzin towaru w miejscu wskazanym przez klienta.

4. W przypadku uzasadnionej reklamacji wadliwy wyrób zostanie wymieniony na nowy zgodnie z uzgodnionymi zasadami.

5. W szczególnych przypadkach producent ma prawo odmówić reklamacji w sytuacji, gdy nabywca wiedział o wadzie w chwili odbioru wyrobu lub gdy wada jest mało istotna i nie obniża wartości użytkowej produktu.

6. Przed rozpoczęciem montażu ogrodzenia należy sprawdzić zgodność elementów z umową i w razie potrzeby od razu reklamować u sprzedawcy. W sytuacji kiedy klient odbiera towar od producenta, kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia dostawy (ilość, jakość, zgodność wzoru). Towar odebrany bez zastrzeżeń uznaje się jako wolny od wad widocznych.

7. W okresie objętym gwarancją producent nie odpowiada za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego wykorzystania ogrodzenia oraz za uszkodzenia mechaniczne. Szkody będące wynikiem nieprzewidzianych wypadków losowych np. klęsk żywiołowych w tym nawałnic i wiatrów ponad 22m/s, nie podlegają reklamacji.

8. Elementy są przeznaczone do stosowania jako niekonstrukcyjne.

9. Elementy ogrodzeń betonowych można stosować wyłącznie do montażu ogrodzeń o maksymalnej wysokości 2,16m od poziomu przylegającego terenu.

10. Kupujący zobowiązany jest zapoznać się z treścią instrukcji montażu dostępną na stronie www.malbet.pl.

11. Podczas prac montażowych bezwzględnie należy zwrócić uwagę aby płyty były utrzymywane w pozycji pionowej (nie dopuszcza się przenoszenia płyt poziomo).

12. Sprzedawane elementy ogrodzeń betonowych są koloru szarego (naturalny kolor betonu).

13. Nie podlegają reklamacji i są dopuszczalne:
– nieznaczne różnice w kolorze elementów – które nie zależą od producenta, a wpływ na nie mają czynniki takie jak kolor kruszyw czy warunki atmosferyczne.
– wypływki – na krawędziach płyt i słupków mogą występować tzw. wypływki, które wynikają z procesu produkcji.
– niewielkie wgłębienia na powierzchni elementów uwarunkowane procesem produkcji
– niewielkie mikropęknięcia nie mające wpływu użytkowanie
– naloty powstające na powierzchni elementów w wyniku procesu produkcyjnego i procesu parowania, a znikające na skutek warunków atmosferycznych.
– nieznaczne uszkodzenia mechaniczne takie jak otarcia, rysy i odpryski powstałe podczas załadunku, transportu i rozładunku.
Wszystkie wyżej wymienione czynniki nie mają wpływu na własności jak również na zaniżenie parametrów technicznych i eksploatacyjnych wyrobów.